DISCLAIMER

Inhoud website

Daylight besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. Daylight garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Daylight niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Daylight biedt geen garanties met betrekking tot de werking van deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik en de inhoud ervan. In het algemeen, en binnen de wettelijke grenzen, is Daylight niet aansprakelijk voor om het even welke schade, wat ook de oorzaak of de aard van de schade is, die de klant heeft opgelopen ten gevolge van het gebruik dat hij maakt van de Daylight website, weze het aan zijn computer of de documenten of bestanden van zijn computer.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van Google of Bing of andere zoekinstrumenten, is Daylight niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Daylight geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Daylight kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Copyright © 1991-2023 Daylight bv

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging..

Handelsmerken

Daylight®, Daylight Displays® en Daylight Led Displays® zijn geregistreerde handelsmerken van Daylight bvba.

Bevoegdheid rechtbanken

Ieder geschil met betrekking tot de Daylight website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Gentse rechtbanken bevoegd.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Bruikbare tips en concrete toepassingen 1 x per 3 maanden in uw inbox